Kursy terapeutyczne przez sztukę

Nasi specjaliści

Dorota Sawicka - Kierownik Centrum - lekarz - specjalista z zakresu psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży. W trakcie specjalizacji z seksuologii. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Ukończyła 4,5 letnie całościowe szkolenie z psychoterapii, organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medium w Krakowie oraz 6-miesięczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży CTB w Warszawie. Wieloletni pracownik Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu. Specjalista psychiatra w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Konsultant w zakresie HIV/AIDS w ośrodku Monar w Częstochowie. Specjalizuje się w: diagnozie i terapii, dzieci i młodzieży, diagnozie i terapii dorosłych w szerokim zakresie, a w szczególności autyzm, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, ADHD, psychozy, depresje, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, schizofrenia, problematyka uzależnień, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości.

Bartłomiej Kubacki - lekarz  - specjalista z zakresu psychiatrii, terapeuta środowiskowy, systemowy (po kursie podstawowym terapii rodzin). Pracuje z pacjentami od 2004r. Nieodmiennie zafascynowany pięknem psychiatrii środowiskowej, zwolennik wizyt domowych w uzasadnionych wskazaniach, ścisłej współpracy z psychologami i psychoterapeutami. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych ze wszelkimi zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z uwzględnieniem funkcjonowania w normalnym życiu – środowisku rodzinnym, zawodowym i edukacyjnym, współdziała z Rodzinami/Opiekunami/Organizacjami Pomocowymi.
Posiada uprawnienia do:
– wypisywania recept refundowanych,
– wystawiana zwolnień lekarskich,
– wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Monika Gdowska - psycholog - specjalność społeczna psychologia kliniczna, czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo–behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo–Behawioralnej. Studia podyplomowe – Stosowana Analiza Zachowania (ABA). Doświadczenie kliniczne: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Poradnia Zdrowia Psychicznego (Centrum Zdrowia) oraz Instytut Matki i Dziecka. Prowadziła terapię indywidualną, była koterapeutą w terapii grupowej. Zajmowała się pomocą psychologiczną osobom w kryzysach, terapią osób cierpiących na zaburzenia lękowe, depresje, mających trudności osobowościowe. Prowadziła treningi relaksacyjne, treningi asertywności, wizualizacje. W swojej pracy wykorzystuje pracę z ciałem, psychorysunek oraz metody arteterapii takie, jak: muzykoterapia, filmoterapia, psychodrama. W Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Pro Autism przeprowadza postępowanie diagnostyczne celem określenia indywidualnych planów terapeutycznych naszych podopiecznych. Świadczy pomoc psychologiczną dla rodziców mających trudność w zaakceptowaniu rozpoznania i postawionej dziecku diagnozy, pomaga rodzicom zrozumieć zachowania ich dzieci. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży w oparciu o IPET, w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pomaga osobom, które chcą lepiej poznać siebie, przeżywają problemy związane z sytuacjami kryzysowymi cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz uskarżającym się na objawy psychosomatyczne.

Renata Żuchowska - psycholog, ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo - behawioralnej, absolwentka podyplomowego studium trenerów grupowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada doświadczenie w pomocy pacjentom dotkniętym problemami o różnym podłożu, zarówno w procesie terapii grupowej, jak i indywidualnej. Realizuje usługi terapeutyczne dla dzieci i dorosłych dotkniętych m.in. zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

Cecylia Cieślak - pedagog specjalny-socjoterapeuta terapeuta środowiskowy Certyfikat PTP. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wieloletni pracownik Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu – psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci oraz poradni dla dzieci z autyzmem, nauczyciel zespołu szkół integracyjnych w Warszawie. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną. Współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem. 

Aneta Pergoł - Dąbrowska - pedagog specjalny, nauczyciel - terapeuta, arteterapeuta. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Terapeuta pracujący metodą Stosowanej Analizy Zachowania z dziećmi: ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zachowaniu oraz nadpobudliwością psychoruchową. Prowadzi zajęcia z zakresu socjoterapii, arteterapii, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i terapię indywidualną. Przenosi doświadczenia z wieloletniej pracy indywidualnej z dziećmi z trudnościami na współpracę z placówkami masowymi, integracyjnymi i specjalnymi. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu psychopatologii rozwoju, kształtowania odpowiednich zachowań, pracy z dziećmi z trudnościami.

Maria Jaroszuk - psycholog. Absolwentka wydziału psychologii ze specjalizacją psychologii klinicznej oraz studium pedagogicznego na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyła liczne szkolenia m.in.: grafomotoryka; diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem testem PEP-R; VB MAPP,praca terapeuty - cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera; metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała w Centrum Zdrowia Dziecka, Wojskowym Instytucie Medycznym, a także poradni pedagogiczno-psychologicznej. Nie wyobraża sobie innej pracy niż tej z dziećmi.

Magdalena Pytel – psycholog. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS (dawna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Ukończyła Szkołę Psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center, a także Szkołę Psychoterapii INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie w pracy zdobywała podczas licznych staży m.in. na Oddziale Nerwic Szpitala MSWiA w Otwocku, na Oddziale Zapobiegania Nawrotom IPiN, a także w Warszawskim Oddziale Terenowym Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
Od wielu lat zajmuje się obszarem diagnozy oraz terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Prowadzi konsultacje dla rodziców, szkolenia dla specjalistów. Ukończyła zagraniczne szkolenia z metody TEACCH oraz SCERTS, a także kurs Stosowanej Analizy Zachowania. Poza tym pracuje z osobami z obniżonym nastrojem, doświadczających lęku, przewlekłego stresu, mających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Paulina Melon - absolwentka logopedii ogólnej i klinicznej I i II stopnia, I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka studiów podyplomowych neurologopedii profilowanej na Wydziale Nauk Społecznych im. Korczaka w Warszawie. Podczas swojego doświadczenia zawodowego odbyła liczne praktyki kliniczne organizowane m.in. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz Szpitalu Grochowskim w Warszawie (terapia pacjentów po laryngektomii, z zaburzeniami słuchu, dyzartrią, afazją, ze zmianami organicznymi na fałdach głosowych). Posiada doświadczenie zawodowe w sferze oświaty. Pracowała m.in. w warszawskich żłobkach (prowadząc zajęcia logorytmiczne oraz rytmiczne), szkołach podstawowych i przedszkolach w Warszawie oraz powiecie żyrardowskim (terapia dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym). Jest również absolwentką Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie. Ukończyła liczne kursy m.in: terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia; język migany I i II stopnia; pierwsza pomoc pediatryczna; logorytmika - ruch, słuch, słowo; logowyzwanie - logorytmika bez tajemnic; diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych; wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej; terapia sygmatyzmu międzyzębowego; makaton I stopnia; diagnoza i terapia dzieci z ORM; kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej; masaż Shantala; innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii. Uczestniczyła w wielu warsztatach i konferencjach m.in.: standardy postępowania logopedyczno-pedagogicznego w przypadku dziecka z podejrzeniem opóźnionego rozwoju mowy; zabawy rytmiczno- muzyczne oraz ćwiczenia rozumienia w terapii dziecka z ORM; masaż sfery orofacjalnej; wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w pracy z dzieckiem z ORM; opóźniony rozwój mowy w praktyce logopedycznej i pedagogicznej; wspomaganie rozwoju mowy u dzieci poprzez piosenki i zabawy muzyczne; wspomaganie terapii logopedycznej u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną; wspieranie komunikacji dziecka z ASD; bądźmy razem- rodzice, dzieci i terapeuci; dysfagia-przełknij to. Aktualnie współpracuje z Gabinetem Logopedycznym „Szpatułka” oraz niepublicznymi przedszkolami w powiecie żyrardowskim.

Anna Laskus - pedagog specjalny, surdopedagog, olifrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła kursy konstruowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, kurs terapii autyzmu, szkolenie „Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Diagnoza”, szkolenie „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”. Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia. Zna Polski Język Migowy na poziomie A1. Odbyła praktyki w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób niesłyszących i niedosłyszących oraz w placówkach kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Prywatnie mama dwóch chłopców. Bardzo dobrze czuje się w towarzystwie dzieci, a obserwacja postępów i pokonywanych przez nie trudności przynosi jej ogromną radość i satysfakcję.

Monika Stępień - Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu: Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera. Ukończyła liczne szkolenia oraz kursy w zakresie: terapii behawioralnej - kurs bazowy (PSTB), komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC u Joanny Pachutko, aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, terapii VR (Unicorn) oraz tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych IPET. W Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Fundacji Pomoc Autyzm uczestniczyła w szkoleniach oraz konferencjach międzynarodowych dotyczących terapii dzieci w spektrum autyzmu. Posiada kwalifikacje w kierunku oceny funkcjonalnej (PEP-3, VB-MAPP), wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU, a ponadto jest certyfikowanym Trenerem TUS oraz Terapeutą ręki I i II stopnia. Obecnie kończy studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Collegium Humanum oraz rozpoczęła studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zawsze z wielką dumą patrzy na postępy swoich podopiecznych. W codziennej pracy cechuje ją pozytywne nastawienie, kreatywność oraz nieszablonowe myślenie.

Agnieszka Derbich - psycholog, pedagog, terapeuta ręki, trener TUS i TZA. Absolwentka wydziału psychologii SWPS w Warszawie, studiów podyplomowych na kierunku Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej. Od lat, w Warszawie i jej okolicach, współpracuje z przedszkolami, szkołami, placówkami terapeutycznymi, fundacjami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Specjalizuje się w terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe oraz konsultacje rodzicielskie.Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.