Kursy terapeutyczne przez sztukę

Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W SPECJALISTYCZNYM CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYM „PRO AUTISM”

Na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606) w Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Pro Autism” ustanowione zostały i wdrożone Standardy ochrony małoletnich.
Standardy dotyczą całego personelu tj. pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy.
Prezes Zarządu Spółki C&K Sp. z o.o. jest osobą odpowiedzialną za monitoring realizacji Standardów ochrony małoletnich:
Koordynator ds. ochrony małoletnich – Pan Robert Michałowski
e-mail: ck-biuro@wp.pl
nr tel. 887-945-950

Standardy ochrony małoletnich określają:
- zasady bezpiecznej rekrutacji personelu Centrum,
- sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia,
- zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko,
- zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych,
- zasady ochrony wizerunku i danych osobowych nieletnich,
- zasady monitorowania wskaźników wdrożenia Standardów w życie.

Spółka monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
1. W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z małoletnimi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z małoletnimi oraz sprawdzane są ich referencje.
2. Spółka uzyskała o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) albo – w przypadkach wskazanych prawem – oświadczenia o niekaralności.
3. Określone zasady bezpiecznych relacji (bezpiecznego kontaktu) całego personelu placówki z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z małoletnim.
4. Pracownicy mają zapewnioną podstawową edukację na temat ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i pomocy bim w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:

 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia małoletnich,
 • stosowania adekwatnych do sytuacji procedur interwencji prawnej w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
 • odpowiedzialności prawnej pracowników Centrum zobowiązanych do podejmowania interwencji,
 • procedury „niebieskiej Karty”.

W Centrum funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowani interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

 1. W Centrum funkcjonują procedury, które określają działania, jakie należy podjąć w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu placówki, członków rodziny, rówieśników i osób trzecich.
 2. Procedury są dostępne wszystkim pracownikom. Każda osoba personelu posiada informacje, dotyczące sposobu zgłaszania podejrzenia krzywdzenia małoletniego.
 3. Osoby wyznaczone do prowadzenia interwencji są przeszkolone w tym zakresie i mają wsparcie koordynatora w kontaktach z innymi służbami ochrony małoletnich w podejmowaniu działań interwencyjnych oraz mają zapewnioną możliwość konsultowania przypadków budzących wątpliwości co do właściwego postępowania z innymi specjalistami.
 4. Prowadzony jest rejestr przypadków zgłoszeń dotyczących podejrzenia krzywdzenia małoletniego oraz interwencji inicjowanych przez pracowników Centrum.
 5. Dostępne są dane kontaktowe do lokalnych służb pomocowych i interwencyjnych. W Centrum wyeksponowane są informacje dla małoletnich:
 • na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży,
 • przysługujących im praw jako pacjentowi,
 • zasad komunikacji z małoletnimi i ich opiekunami.

Centrum monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony małoletnich, dokonując ich przeglądu i aktualizacji.
Standardy ochrony małoletnich są weryfikowane i uaktualniane – co najmniej raz na dwa lata, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych z rejestru przypadków i sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.