Kursy terapeutyczne przez sztukę

Rodo Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, że :
1) Administratorem danych osobowych jest C & K Spółka z ograniczoną odpowiedzialności w Warszawie ul. Radziwie 7 lok. U04, 01-164 Warszawa
2) Począwszy od dnia 25.05.2018 r. istnieje możliwość kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: ck-biuro@wp.pl;
3) Podstawą przetwarzania danych jest:
a) art. 6 ust. 1 a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda;
b) art. 6 ust. 1 b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania świadczeń medycznych;
c) art. 6 ust. 1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
4) Osoba, której dane dotyczą dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, mając świadomość możliwości odmowy, a także możliwości późniejszego cofnięcia zgody.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usług.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
8) Kategorie odbiorców danych: partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
9) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
i. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
ii. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów archiwizacyjnych, podatkowych lub rachunkowych);
b) dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu nie jej odwołania.
10) Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.